Parakstīties uz jaunumiem
Jautājiet mums
19 BAR VEIKALS
Pasākumi
  Latvijā koncertēs leģendārais blūza un fanka karalis Bonijs Fīldss    Brīvdabas muzejs aicina uz līgošanu pie jūras    
Brīvdienu maršruti

16. un 17. martā skanīgākā jauniešu dāvana Latvijai un Liepājai

07.03.2018 - 18.03.2018

 Atlikušas vien desmit dienas līdz lielkoncertam “LIEPĀJA izAICINA” – vērienīgākajam valsts simtgades populārās mūzikas jauniešu koncertam. 16. un 17. martā Liepājas Olimpiskā centra ar?n? uzstāsies 500 jauniešuvisas Latvijas, popul?ri solisti, m?zi?i, dejot?ji, ielu vingrot?ji un citi. Par simbolisku samaksu koncertus iesp?jams apmekl?t ikvienam liep?jniekam un pils?tas viesim. Bi?etes cena ir 5 eiro.

 
Tuvojoties Liep?jas pils?tas dzimšanas dienai, pamaz?m nosl?dzas ar? vair?ku m?nešu darbs pie lielkoncerta “LIEP?JA izAICINA”. Koncerta idejas pamat? ir jauno talantu sadarb?ba ar profesion?liem m?zi?iem un kop?ga mijiedarb?ba radot kr?š?u koncertprogrammu. Kam?r m?zi?i, dejot?ji un p?r?jie iesaist?tie v?l gatavojas savam uzn?cienam uz liel?s skatuves, grupa radošu Liep?jas jauniešu tika iesaist?ti ar? pas?kuma organiz?šan?. Vair?ku m?nešu garum?, kop? ar nozares profesion??iem, jauniešiem bijusi lieliska iesp?ja piedal?ties koncerta re�ijas, scenogr?fijas un publicit?tes pl?nošan? un tapšan?. 
 
"Š?da m?roga projekts nenoliedzami pras?jis k?du papildus darba stundu un ?oti daudz radošas izdomas. Liep?jas akt?vajiem jauniešiem tas nav bijis š??rslis un vi?i ar pilnu jaudu metušies iekš? nezin?maj?. Jaunieši ir kolos?li, ener?ijas un izdomas pilni, tieši t?d?? ar vi?iem ar? ir tik interesanti un saistoši darboties. Vi?i ir nenosl?p?ti dimanti, kas ar?, ja reiz?m “šauj pa kr?miem”, ir ori?in?li savu ideju un domu lidojumos. Tas iedvesmo ar? mani,”daloties p?rdom?s par p?d?jos m?nešos paveikto, st?sta pas?kuma re�isors Intars Rešetins.
 
“LIEP?JA izAICINA” apvienos jaunos talantus ar popul?riem un taut? m?l?tiem m?zi?iem, pied?v?jot kr?š?u un jautr?bas p?rpilnu šovu. Kop? ar pieaicin?tiem viesm?ksliniekiem jauniešu izpild?jum? izskan?s Latvijas autoru ska?darbi, ?paši šim notikumam kompon?ti jaundarbi, deju uzvedumiun citi radoši p?rsteigumi. Pas?kuma vad?t?jas lom? iejut?sies šarmant? TV d?va Dagm?ra Legante kop? ar atrakt?vo liep?jnieku Aigaru K?rkli?u.
 
Dagm?ra Legante: “Es cienu radošumu jaunajos cilv?kos! Tas, ka vi?i ir metušies šaj? gr?taj? un vienlaic?gi fantastiskaj? pas?kum?, ir traki un apsveicami un t?p?c es to atbalstu! Man pat?k, ka ir pozit?va sacens?ba, jo t? ir motiv?cija izaugsmei. Aug jauna paaudze un es esmu lepna par to, ka t? augstu v?rt? kult?ru un saj?t nepieciešam?bu p?c t?s. Str?d?t kop?, plecu pie pleca ar profesion??iem - kas var b?t iedvesmojoš?k!”
 
Kam?r re�ijas darba grupa sl?p? p?d?j?s scen?rija nianses, citi jaunieši ?akli str?d?juši pie koncerta scenogr?fijas un vizu?l? t?la. S?kot darbu pie lielkoncerta pl?nošanas, pas?kuma radoš? komanda bijusi vienispr?tis, ka šis neb?s vienk?ršs koncerts. Tieši pret?ji. Koncerta apmekl?t?jus gaida iespaid?gs šovs uz v?l iespaid?g?kas skatuves. K? st?sta galvenais scenogr?fs Ritvars Embrekts: 
 
“T? b?s ?oti iespaid?ga un apjom?ga skatuve, k?du Liep?ja v?l nav redz?jusi. P?d?jos m?nešus kop? ar jauniešiem esam akt?vi str?d?juši pie scenogr?fijas v?zijas un lab?ko tehnisko risin?jumu mekl?šanas. 200 kvadr?tmetru liel? skatuve b?s kl?ta ar ?pašu spogu?gr?du, centr?lais elements atg?din?s milz?gu Latvijas karti, kas reiz? str?d?s k? ekr?ns. Mums b?s vair?k nek? 20 da�?di priekšnesumi un katrs ar savu video st?stu. Netr?ks ar? p?rsteigumi un specefekti. Esmu pateic?gs akt?vajiem jauniešiem, kuri nenogurstoši iesaist?jušies ikvien? deta??. M?s visu dar?m kop? un, manupr?t, šis pas?kums ir lielisks pamats t?l?ku m?r?u uzst?d?šanai un sasniegšanai. Ceru, ka ikviens jaunietis pa?ems kripati?u radošuma un iedvesmas no gala rezult?ta - lielkoncerta.”
 
Lielkoncerta muzik?l? satura saj?tas vizualiz?t pal?dz?s ?paši šim koncertam veidot?s, m?kslinieces Annas Meldr?jas projekcijas, ieskaujot Liep?jas Olimpisk? centra ar?nu ?paš? atmosf?r?. Video projekcijas top ne tikai Latvij?, bet ar? citur pasaul?, iesaistoties talant?giem jaunajiem video m?ksliniekiem no LMMDV Dizaina un m?kslas vidusskolas, k? ar? vair?kiem ska?darbiem video tapis sadarb?b? ar m?kslinieku no Francijas. Savuk?rt par lielkoncerta izskan?šanu un publicit?ti r?p?j?s rekl?mas un komunik?cijas darba grupa.
 
Pas?kumu organiz? Liep?jas pils?tas pašvald?bas iest?de “Kult?ras p?rvalde” sadarb?b? ar Latvijas Republikas Kult?ras ministriju.
 
 
 
  Dita Dzene
  LPPI "Kult?ras p?rvalde"
uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski