Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS
Brīvdienu maršruti

Ceļojums pa Dundagu 2018

 Eksotisko dzīvnieku parks ar bērnu spēļu laukumiem

Pāris hektāru plašajā teritorijā teju pašā Dundagas centrā apskatāmi dažādi eksotiskie dzīvnieki:  kamieļi, alpaki, lamas, strausi, šinšilas, pundurtruši, minic?ci?as, aitu cūkas, mandarīnpīles, cekulpīles, pāvi u.c. Eksotiku papildina Latvijas retums – zilā govs. Iegādājoties saimniecībā sagatavoto barību, varat paši tos pabarot. Piedāvājumā arī bērnu spēļu laukumi ar lecamspilvenu, baseinu ar ūdensbumā?m un velokartiem.
 
Saules iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
+371 26378042, evitalauksteine@inbox.lv
 
Latvijā neparasta vīnogu daudzveidība Dundagas “Amalēs”
Edītes Seipules populārā dārzkopības saimniecība papildināta ar 120 dažādu ogu krāsu, smaržu un formu vīnogulājiem. Tās ir galda vīnogu jaunākās hibrīdās formas. Līdz bagātīgai vīnogu degustācijai vēl gan mazliet jāpaciešas. Šogad, Latvijas simtgadē, ap 100 no jaunajām širnēm sāks ražot un varēs jau novērtēt ogu dažādību un nogaršot.
 
«Amales», Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
+371 29948167, kirbju-seklas@inbox.lv

Slīteres Nacionālajam parkam – 95!
 
Par godu šai gadskārtai  Šlīteres muiža un bāka būs viesmīlīgas mājas vairākiem dabas izziņas pasākumiem: Slīteres Ceļotāju dienām 9., 10. jūnijā un Slīteres Kukaiņu naktij – 4.augustā.
 
Jaunums Sl?teres draugus gaida 29.septembr? - S??u diena! Pas?kums ar s??ošanu ne tik parasti k? ikdien?, bet izzinoši un radoši. Parka dabas tak?s zin?tk?rajiem b?s iesp?ja p?rbaud?t savas prasmes augu atpaz?šan?: taku s?kum? b?s pieejama skrejlapa augu noteikšanai. Dienu pirms Sl?teres Ce?ot?ju dien?m – 8.j?nij? Dundagas pil? notiks konference par t?rismu aizsarg?jam?s dabas teritorij?s, bet ruden? – parka jubilejas gadam velt?ta konference.
 
Sl?teres Nacion?lais parks ir vair?k k? 16 t?kstošu ha liela dabas un kult?rv?stures teritorija: no Zilajiem kalniem un Šl?teres b?kas dienvidos, l?dz Kolkasragam zieme?os. Jau 1923. gad? valsts aizsardz?b? ?emts pirmais t?kstotis hekt?ru me�a Šl?teres Zilo kalnu pak?j?, kas dabas daudzveid?bas zi?? ir viena no bag?t?kaj?m teritorij?m Zieme?eirop?. 
 
Nacion?l? parka reljef? izsekojami vai visi Baltijas j?ras krasta l?niju att?st?bas posmi. Savdab?g?kais no tiem — kangaru–vigu komplekss — vien?gais t?ds Eirop?.
 
Te ir aizraujošas dabas takas, velomaršruti, un skats no Šl?teres b?kas p?ri j?rai uz S?msalu. B?kas teritorij? darbojas Dabas izgl?t?bas centrs “Sl?tere”, kas pied?v? nodarb?bas un m?c?bu p?rg?jienus. 
 
DAP Dabas izgl?t?bas centrs “Sl?tere”, Šl?teres b?ka, tel. +371-28385025, andra.ratkevica@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv
 

L?biešu (l?vu) savien?bai – 95!
 
Biedr?ba “L?vu (l?biešu) savien?ba “L?vod ?t”” dibin?ta 1923.g. un akt?vi darbojas, lai veicin?tu l?biešu valodas un kult?ras saglab?šanu. P?c garajiem okup?cijas gadiem savien?ba atkal tika atjaunota 1988.gad?.
1923. gad? L?vu savien?bas pilnsapulc? tika run?ts, ka nepieciešama vieta, kur l?bieši var?tu pulc?ties vienkopus. L?biešu tautas namu Mazirb? uzc?la gada laik? un svin?gi atkl?ja 1939. g. 6. august?.  P?c valsts neatkar?bas atjaunošanas, 2000. g. nams tika atdots t? likum?gajiem ?pašniekiem.
 
Savien?bas jubilejas gada ieskandin?šana notiks 7.apr?l? Latvijas Nacion?laj? bibliot?k?, bet L?vu krast? Dundagas novad? tiek c?t?gi posts un remont?ts L?biešu tautas nams, t? telp?s atjaunotas izst?des. Tuvojoties L?biešu sv?tkiem augusta pirmaj? sestdien?, Mazirb? notiks gan ikgad?j? b?rnu un jauniešu nometne, gan m?kslas plen?rs “L?vzeme” un citi pas?kumi. 
L?biešu krast? šogad un tuv?kajos gados noris ar? divi v?rien?gi starptautiski projekti, att?stot   l?bisko kult?rtelpu k? t?risma galam?r?i. Vien? no šiem projektiem Kolk? tiek veidots ar?  moderns multifunkcion?ls l?biešu saieta nams. 
L?bisk? kl?tb?tne novad? ir it vis? — viet?j? izloksn?, trad?cij?s, za?ibaltizil?s karoga kr?s?s un j?ras v?ju r?d?t? rakstura sp?t?b?. L?vu krast? joproj?m var sajust k?pin?tu zivju smar�u, nobaud?t tradicion?los ?dienus un iepaz?t zvejniekciemu attur?go šarmu. 
L?võd r?nda kuts?b! L?vu krasts aicina!
 
L?biešu tautas nams Mazirb?, +371-28603233, 29110828, (etnogr?fisk? istaba – 29463028, 20383578) , www.livones.net, www.kolka.lv
 
 
Visp?r?ja inform?cija par novadu
 
Dundagas novads atrodas Kurzemes pašos zieme?os – starp Baltijas j?ru Irbes šauruma apvid? un R?gas j?ras l?ci. J?ras robe�as garums - 36 km. Novada plat?ba ir 674 km2  un te dz?vo ap 4200 iedz?vot?ju. Me�a zemes aiz?em ap 73% no plat?bas. Iedz?vot?ji nodarbin?ti me�a apsaimniekošan?, kokapstr?d?, lauksaimniec?b?, piena un zivju p?rstr?d? un t?rism?. 
 
Ap 28% no plat?bas aiz?em Sl?teres Nacion?lais parks un septi?i dabas liegumi, kas iek?auti Eiropas noz?mes teritoriju t?kl? Natura 2000. St?va k?ple reljef? - Zilie kalni, kas š??rsojot lielu da?u teritorijas, atdala Dundagas pac?lumu no Piej?ras zemienes, v?sturiski bijusi ar? dabiska robe�a starp piekrast? dz?vojošajiem l?biešiem un „kaln?” dz?vojošajiem latviešiem. 
 
Klimatiskos apst?k?us novad? ietekm? abu j?ru tuvums, k? ar? augstuma starp?ba. Rude?i ir gar?ki un pavasaris iest?jas v?l?k k? citviet Latvij?. 
 
Inform?cija t?ristiem: 
 
 
uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski