Parakstīties uz jaunumiem
19 BAR VEIKALS

Ziņas

29. aprīlī airbaltic sāks lidojumus uz Almati

2018-03-02

Latvijas lidsabiedr?ba airBaltic 2018. gada 29. apr?l? s?ks lidojumus jaun? vasaras sezonas maršrut? starp R?gu un Almati Kazahst?n?. airBaltic pied?v? iepaz?ties ar pieciem ieteikumiem, ko ir v?rts izbaud?t aizraujošaj? Almati.

 
1.Neskarta daba.
Almati ir v?rti uz vareniem dabasskatiem, t?p?c noteikti iepl?no ar? izbraukt ?rpus pils?tas. Šarinas (vai ?arinas) kanjons ir vieta, kas noteikti j?redz sav?m ac?m. Kanjons atrodas pie Šarinas upes 200 km uz austrumiem no Almati, net?lu no robe�as ar ??nu. Šarinas apk?rtn? ir ar? p?rg?jienu un plostošanas iesp?jas, k? ar? bezce?u d�ipu t?res, bet tur var ar? vienk?rši baud?t skaisto dabu. Lielais Almati ezers ir v?l viens dabas br?nums, kuru noteikti j?apmekl?. Tas atrodas augstu Liel?s Almatinkas upes aiz?, 2500 metru virs j?ras l?me?a, un tikai 28 km uz dienvidiem no Almati. Ezers ir ieplak? ieg?lies k? spo�s, gluds spogulis, un no vis?m pus?m to ieskauj majest?tiskas 4000 metru augstas kalnu virsotnes, no kur?m uz ezeru steidzas led?ju ?dens straumes.
 
2.Dabas un cilv?ka m?kslas kombin?cija.
Pirm? prezidenta parks (t? nod?v?ts par godu Nursultanam Nazarbajevam, Kazahst?nas pirmajam prezidentam) ir iecien?t?k? tikšan?s un atp?tas vieta Almati – t? fon? slejas vareni kalni, un parks ir d?sni piepild?ts ar str?klak?m, m?ziku, ziediem un augiem. Atmosf?ra šeit ir mo�a un dz?v?ga, bet ir iesp?jams ar? relaks?ties klusum? un baud?t dabu, jo gleznainas takas ved uz omul?g?m noma??m nojum?m ar soli?iem. Ja mekl? nopietn?ku vienatni, dodies uz Tjanšana kalniem – tulkojum? "Debesu kalni" ir vismaz?k apmekl?t? kalnu gr?da pasaul?. Tuv?k? vieta, kas pavisam vienk?rši sasniedzama no Almati, ir sl?pošanas k?rorts "Šimbulak", ap 25 km att?lum?. Un nemaz nav oblig?ti j?sl?po – kalnu skatus tikpat labi var baud?t no omul?gas kafejn?cas terases. Bet, ja pr?ts nesas uz akt?v?ku atp?tu, izaicini sevi virvju tras? – ar? no t?s paveras fantastiski kalnu skati. 
 
3.Senas gastronomisk?s trad?cijas.
Ga?a kazahu virtuv? ie?em ?pašu vietu, un popul?r?kie ?dieni, kurus atrad?si jebkur? viet?j? restor?n?, ir bešbarmaks un kazi, kas gatavoti no zirga ga?as. Vis?s ?dienkart?s sastapsi ar? kumisu – raudz?tu ??ves piena dz?rienu. Kaut ar? tas ir piena produkts, kumiss satur ar? alkoholu. Sirsn?gi un d?sni tevi sagaid?s gan tradicion?laj?s ?stuv?s, kur?s saimnieko visa ?imene, gan modernos augst?k?s klases restor?nos, kur jebko sagatavos tieši p?c tavas gaumes. Ja v?l nekad neesi sp?ris k?ju ?st? jurt? vai baud?jis gard?kos manti pelme?us, noteikti apmekl? k?du no restor?niem, kuri iek?rtoti k? jurta, un izbaudi to autentisko atmosf?ru. Lai piedz?votu viet?jo garšu da�?d?bu, dodies uz pils?tas tirgiem. Noteikti iepl?no apciemot popul?r?ko tirgu - Za?ais bazars - un nogaršot svaigi ceptu tandyr nan – tand?ra - t? ir kr?sn? cepta tradicion?l? maize.
 
4.Kult?ra, izklaide un iepirkšan?s.
Lonely Planet galvo, ka Almati rietumu dz?vesveidu uz?em atplest?m rok?m – tur ir smalki iepirkšan?s centri, rietumnieciskas kafejn?cas, d?rgi restor?ni, naktsklubi, kuros dejot l?dz r?ta gaismai, un jauni sl?pošanas k?rorti. Viss, lai dz?ve sistu augstu vilni. Esi gatavs p?rsteigumiem interakt?v?s izklaides park? EVRIKUM – viet?, kur zin?tne tiek par?d?ta ?rk?rt?gi neparastos veidos. Parks atrodas vien? no liel?kajiem Almati iepirkšan?s centriem MEGA MALL. Run?jot par iepirkšan?s centriem, v?l viena popul?ra iepirkšan?s vieta ir Underground centrs Republikas laukum? – t? izgaismojums tumšaj?s diennakts stund?s vien ir apmekl?juma v?rts! Almati Centr?lais Valsts muzejs ir pils?t? liel?kais muzejs, un t? bag?t?g? kolekcija ?paši patiks v?stures interesentiem.
 
5.Reli?iskie pieminek?i.
Vadoš? reli?ija Kazahst?n? ir isl?ms. No 2300 mošej?m vis? valst? liel?k? un iespaid?g?k? ir Almati centr?l? mošeja – kr?š?a celtne Timuridu dinastijas stil?. Apmekl?t?jiem mošeja ir atv?rta jebkur? laik?, ja vien tie ir atbilstoši ??rbti – rok?m un k?j?m j?b?t nosegt?m. Debesbraukšanas katedr?le ir viena no augst?kaj?m koka ?k?m pasaul?. Tas ir ?oti neparasts 19. gadsimta pareiztic?go dievnams, jo t? b?vniec?b? nav izmantota neviena nagla. Katedr?le atrodas Panfilova park?, kur to ieskauj staltas sudrabegles. No katras puses katedr?le izskat?s pavisam cit?di, t?p?c noteikti apej tai apk?rt.
 
Papildu inform?cija par Almati: https://www.airbaltic.com/lv/visit-almaty
 
 
*Zem?k? pieejam? cena (vien? virzien?), ieskaitot nodok?us, nodevas un maksu par pakalpojumiem – www.airbaltic.com
 
airBaltic no R?gas uz Almati lidojumus veiks tr?s reizes ned??? ar Bombardier CS300 lidmaš?nu, pasa�ieriem ce?? pavadot aptuveni piecas stundas un 15 min?tes. Vienvirziena bi?etes cena ir, s?kot no 129 eiro, ietverot lidostu nodevas un dar?juma izmaksas. Pilns airBaltic pied?v?to lidojumu saraksts pieejams uz??muma m?jaslap? www.airbaltic.com.
 
airBaltic nodrošina lidojumus no R?gas uz vair?k nek? 60 galam?r?iem. No ikviena no šiem galam?r?iem airBaltic pied?v? ?rtus savienojumus caur R?gu uz galam?r?iem lidsabiedr?bas maršrutu t?kl? Eirop?, Skandin?vij?, NVS un Tuvajos Austrumos. Papildus tam airBaltic pied?v? ar? tiešos lidojumus no Tallinas un Vi??as.
 
 
Alise Briede
 
 
 

Pēdējās ziņas

2018-03-02 No 12. līdz 18. martam notiks Kuldīgas restorānu nedēļa
2018-02-01 Par ceturtdaļu pieaudzis “Lux Express” pasažieru skaits starp Rīgu un Tallinu
2018-01-23 Liepājā izskanēs Baltijas valstu simtgadei veltīta mūsdienu etnomūzikas programma
2018-01-15 Liepājā notiks Latvijas un Somijas simtgadei veltīts koncerts
2018-01-08 Ģitāras virtuozs Kaspars Zemītis Liepājas “Lielajādzintarā”
2018-01-06 Koncertzālē “Lielais dzintars” atklās izstādi “Pierakstītā skaņa”
2017-12-29 Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi Tukumā un apkārtnē!
2017-11-15 “Lielajā dzintārā” notiks lielkoncerta “Pūt, vējiņi” pirmizrāde
2017-11-14 16. jūlijā Tallinas norisināsies viens no svarīgākajiem mūzikas notikumiem

uz augšu   uz augšu

HoReCa nozares ziņas un raksti

Booking.com
Kurp doties pa Latviju Pasākumi Angliski Latviski Krieviski